E-mail : info@mpairami.gr    Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974066228

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΈΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ 3869/2010

Με απλά λόγια ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Τι προβλέπει:

Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα δηλαδή πρόσωπα που
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ και βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς δόλο να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Ο νόμος προβλέπει τα εξής βήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών:

ΒΗΜΑ 1 : ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Καταθέτουμε αίτηση προς κάθε Τράπεζα στην οποία έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να μας χορηγήσει αναλυτική κατάσταση των οφειλών μας.

Οι Τράπεζες οφείλουν μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες να απαντήσουν και να αποστείλουν έγγραφο που με απλό τρόπο να αναγράφει την ολική οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ο νόμος προβλέπει ποινή έως 10.000 ευρώ σε περίπτωση καθυστέρησης εφόσον ο δανειολήπτης καταγγείλει την καθυστέρηση στη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή .

Στη συνέχεια ο οφειλέτης-δανειολήπτης με τη βοήθεια και τη μεσολάβηση Δικηγόρου, ή άλλου φορέα από αυτούς που κατονομάζονται στο νόμο, συντάσσει την πρότασή του στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δηλαδή προτείνει στα Πιστωτικά Ιδρύματα πόσα χρήματα και με ποιον τρόπο μπορεί να αποπληρώνει τις οφειλές του.

Αν ο Δανειστής δεχτεί την πρόταση του δανειολήπτη η διαδικασία ολοκληρώνεται με την σύνταξη ενός πρακτικού συμβιβασμού που επικυρώνεται από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

ΒΗΜΑ 2 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Στην περίπτωση που αποτύχει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ο δικηγόρος που μεσολάβησε συντάσσει Βεβαίωση Αποτυχίας του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού και άρχεται η διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου (είναι αυτό του τόπου κατοικίας του οφειλέτη), όπου κατατίθεται Αίτηση με τα απαραίτητα – προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά έγγραφα.

Το αργότερο εντός μηνός από την κατάθεση της Αίτησης επιδίδεται αυτή στους πιστωτές με αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή. Στο δεύτερο μήνα οι πιστωτές απαντούν αν αποδέχονται το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών ενώ μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Στο πρώτο ήμισυ του τρίτου μήνα ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο. Στις επόμενες 20 ημέρες απαντούν οι πιστωτές αν αποδέχονται το τροποποιημένο σχέδιο, ενώ στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου δημιουργείται φάκελος που ενημερώνεται με τις εξελίξεις.

Αν πετύχει ο δικαστικός συμβιβασμός δεν γίνεται δίκη και ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει απλά το συμβιβασμό.

ΒΗΜΑ 3 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αν αποτύχει και ο δικαστικός συμβιβασμός ο Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπ ’όψιν του τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του/της συζύγου του και τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων από αυτών μελών της οικογενείας του βγάζει απόφαση και υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της ρύθμισης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών.

Σε περίπτωση που υπάρχει πρώτη κατοικία τότε ζητείται οπωσδήποτε η εξαίρεση από την ρευστοποίηση. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να αναλάβει ο οφειλέτης με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάνει έως 20 έτη την εξυπηρέτηση χρέους που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Αν δεν τηρήσει την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους, προχωρούν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ (3869/10)

Ο Νόμος 4161/13, εκτός από το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, προβλέπει και αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη. Oι κυριότερες είναι:

  • όταν δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία η περίοδος αποπληρωμής καθορίζεται από 3 ως 5 έτη, κατά την κρίση του δικαστή και όχι 4 έτη, όπως ίσχυε.
  • Η αποπληρωμή των χρεών, όταν υπάρχει πρώτη κατοικία, γίνεται πλέον στο 80% της αντικειμενικής αξίας και όχι στο 85% της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας του ακινήτου.
  • Η διάρκεια αποπληρωμής των χρεών, όταν έχουμε πρώτη κατοικία, διαμορφώνεται και παραπάνω από 20 έτη (ως 35), αν η αρχική σύμβαση ήταν παραπάνω από 20 έτη.
  • Η καταβολή προς τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 10% του συνόλου των αρχικών δόσεων των δανείων με ελάχιστο ποσό τα 40€. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι απαλλαγής.
  • Ο δανειολήπτης ξεκινά και δίνει την καταβολή αυτή από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ωσότου γίνει η δίκη και βγει η οριστική απόφαση.

.